Regulamin

Zobacz również: Polityka Prywatności >>>

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 

 

REGULAMIN SKLEPU AGOHOME.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 24.05.2023r.

 

 

Sklep internetowy AgoHome.pl prowadzony jest przez:

 

Ago-Agnieszka Kaczurba z siedzibą w Pawłach, 14-520 Pieniężno, Pawły 2

zarejestrowaną pod numerem NIP 8981015352

 

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Adres korespondencyjny: ul. Jakubowicza 76, 05-080 Lipków

Adres e-mail: ago@agohome.pl

Telefon: 605 682 313

SPIS TREŚCI

 

      Słowniczek

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

§ 2. Ceny towarów

§ 3. Modyfikacja zamówień

§ 4. Formy płatności

§ 5. Dostawa i jej koszt

§ 6. Niezgodność Towaru z umową i reklamacje

§ 7. Odstąpienie od umowy

§ 8. Dane osobowe

§ 9. Wystawianie ocen i recenzji

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

SŁOWNICZEK

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy agohome.pl oraz zamówień mailowych;

Sklep– sklep internetowy agohome.pl sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie 

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej agohome.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta - osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.

Koszyk– element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej;

Konto Klienta – konto, które Klient może założyć w Sklepie, uzyskując w ten sposób dostęp do informacji o złożonych zamówieniach;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi;

Towar – produkt oferowany do sprzedaży;

Newsletter – usługa umożliwiająca Klientowi otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej cyklicznych informacji handlowych, w szczególności o Towarach, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych: 

PayU – płatności elektroniczne obsługiwane przez spółkę pod firmą PayU spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

Przelewy24 – płatności elektroniczne obsługiwane przez spółkę pod firmą PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000 zł, w całości opłaconym;

Wymagania techniczne Agohome.pl – do korzystania ze Sklepu w tym do przeglądania Oferty i składania zamówień na Towary, niezbędne są:

a) Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox,

b) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i niniejszym Regulaminie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji (status - w realizacji) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sklepem.

2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w następujący sposób:

1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu:

a) po zarejestrowaniu się (nowy Klient) lub zalogowaniu (Klient, który ma już konto Klienta w Sklepie)

b) bez rejestracji (szybkie zakupy);

2) przesyłając e-mail na adres ago@agohome.pl i podając informacje: nazwę zamawianego Towaru, jego ilość oraz dane adresowe i kontaktowe (imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail), sposób dostawy, formę płatności (przedpłata czy pobranie). W przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie.

3. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, wybiera Towar poprzez kliknięcie w wybrany produkt, następnie wybranie odpowiedniego rozmiaru i koloru oraz ilości, a dalej kliknięcie w przycisk „Do Koszyka”. Po dodaniu wybranego Towaru do Koszyka można kontynuować zakupy przyciskiem „Kontynuuj zakupy” lub przejść do procesu finalizacji zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie późniejsze wystawienie faktury VAT do paragonu będzie niemożliwe.

5. Po złożeniu zamówienia Sklep przesyła Klientowi na adres e-mail potwierdzenie zamówienia (status zamówienia - oczekujące) a następnie potwierdzenie przyjęcia do realizacji (status - w realizacji). Po zrealizowaniu zamówienia Sklep wysyła potwierdzenie wysyłki (status - wysłane). W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail lub przepełnionej skrzynki odbiorczej Klienta, potwierdzenie statusu nie zostanie dostarczone.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży. Klient, kupujący więcej niż jeden Towar, chcąc otrzymać odrębne faktury na poszczególne Towary lub na inne dane Klienta, powinien wyraźnie zaznaczyć te informacje w polu „Uwagi do zamówienia” w Koszyku lub złożyć odrębne zamówienia na Towary objęte poszczególnymi fakturami.

7. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych,  niepoprawnego adresu dostawy lub nieudanej transakcji w systemie płatniczym.

9. Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

10. Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu, w tym zapis na newsletter są dobrowolne i nieodpłatne.

11. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu lub wycofania zgody na newsletter należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie na adres mailowy ago@agohome.pl W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.

12. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Ceny Towarów

 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze, podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Cena Zamówienia wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Sklep może sprzedawać Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży przy czym obniżone ceny mogą obowiązywać w okresie wskazanym na stronie Sklepu lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny. 

 

§ 3. Modyfikacja zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez Sklep do realizacji do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ago@agohome.pl

3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia zgodnie ze wskazaniem Klienta, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Klienta. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia, jednocześnie może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego (odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę).

 

§ 4. Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione Towary Klient może dokonać:

a) płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym, BLIK bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,

b) płacąc kurierowi, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”

c) za pomocą Karty Podarunkowej AgoHome (bonu) na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej. 

2. Klient zalogowany i niezalogowany może podczas składania Zamówienia skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Wydawane przez Sklep kody rabatowe mają określony okres ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.

 

§ 5. Dostawa i jej koszt

 1. Na stronie Sklepu przy każdym Towarze jest podawana aktualna dostępność tego Towaru. 
 2. Wysyłka Towarów następuje po skompletowaniu całości zamówienia, za pośrednictwem kuriera, do punktu odbioru lub paczkomatu - zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
 3. Towary są wysyłane do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym nowym terminie (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia lub odstąpić od zakupu.
 4. Koszt dostawy jest zależny od wagi Towarów, sposobu dostawy i formy płatności. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 6. Niezgodność Towaru z umową i reklamacje

 1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Towar wysłany do Klienta posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady. Klient może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność Towaru z umową jest istotna.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczyć Towary zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową, jeśli brak ten istniał w chwili dostarczenia Towaru Klientowi i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta posiada Towar, żądania wobec Sklepu oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować wadę. 
 4. W przypadku złożenia reklamacji lub żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, o którym mowa powyżej, Klient odsyła reklamowany Towar na adres:  ul.Jakubowicza 76, 05-080 Lipków. 
 5. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji za uzasadnioną, koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sklep - zwrot kosztów następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 6. Sklep obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację.
 7. Sklep może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 8. Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana Towaru będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może  odstąpić od niej bez podawania przyczyny zachowaniem terminów wskazanych poniżej. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 2. Powyższe nie dotyczy umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb jak również umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odebrania Towaru. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta stosowanego oświadczenia przed upływem tego terminu..
 4. Oświadczenie składane przez Klienta powinno zawierać: określenie adresata, datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 5. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient powinien dokonać zwrotu Towaru na adres: ul.Jakubowicza 76, 05-080 Lipków. 
 6. Zwracany Towar powinien być dostarczony w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) a także być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 7. Odstępujący od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu. Jeżeli dostawa Towaru nastąpiła w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.
 8. Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 8. Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia przez Klienta, obsługi i realizacji zamówienia.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności

 

§ 9. Wystawianie recenzji i ocen

1. Klient może dobrowolnie przekazać słowną recenzję dotyczącą Towarów oferowanych przez Sklep i dokonać ich oceny przyznając od 1 do 5 gwiazdek.

2. Sklep po dokonanych zakupach może wysyłać do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie recenzji. Ocena wystawiana przez Klienta jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Wystawione przez Klienta recenzje i oceny są publikowane w Sklepie po zatwierdzeniu przez administratora Sklepu i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep.

4. Wystawienie recenzji nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sklepu lub osób trzecich.

5. Sklep nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów, nie modyfikuje opinii i rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Towarów. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrzych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. 

6. Wystawiona recenzja może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora po kontakcie ze Sklepem na adres e-mail: ago@agohome.pl Sklep może usunąć recenzję, jeśli uzna, że zawiera ona treści wulgarne, naruszające prawo (w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej Sklepu lub osób trzecich) lub postanowienia Regulaminu.

 

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem,

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

- Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24 maja 2023 r.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta (cookies). Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. 
 6. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

Dane teleadresowe:

AgoHome.pl     

ul. Jakubowicza 76

05-080 Lipków

 Adres e-mail: ago@agohome.pl

 

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

 

 

Data zawarcia Umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta:  ………………………………………………………………………………………………………………………..……

 

 

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)